top of page

תקנון משחק 'גלגל המזל של סחוט'

רגל SHOPPING IL 2022, החל מ-06/11/22 תקיים חברת מרכז השייקים של סחוט בע''מ (סחוט) באתר החברה (sahut.co.il) משחק "גלגל המזל". ההשתתפות והאופן בו ייערך המשחק הינם בהתאם לתנאים כמפורט בתקנון זה.

 

מי יכולה להשתתף?

כל אישה או איש. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף במשחק זה.

 

כיצד משתתפות?

 1. עם הכניסה לאתר sahut.co.il בתאריכי המשחק יעלה מסך ובו הצעה לגלגל את "גלגל המזל" ולזכות בפרסים שונים.

 2. לאחר מילוי פרטים בטופס קצר (מייל), אישור תנאי אתר, מדיניות הפרטיות ואישור קבלת דבר פרסומת, הכפתור יהפוך ללחיץ, ובלחיצה יסתובב הגלגל.

 3. הגלגל ייעצר והמחוג יורה על הפרס.

 4. בעמוד הבא יתקבל קוד קופון בעזרתו תוכל המשתתפת לממש את הפרס באתר סחוט.

 

 • הזכייה הינה אישית וחד פעמית.

 

 • את הזכייה תוכל לממש באתר האינטרנט של סחוט רק הזוכה עם הפרטים שמילאה בטופס.

 

 • ההשתתפות במשחק היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפות והמשתתפים בהגרלה.

 • סחוט ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין השתתפות במשחק.

 

 • סחוט אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.

 

 • משתתפת או משתתף שנרשמו למשחק, מתחייבים לשפות את סחוט או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרו במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

 

 • הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר המשחק.

 

 • סחוט רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

 

ההסתברויות לזכייה בפרסים השונים נקבעה מראש על ידי סחוט והן להלן:

 • 0.03% ההסתברות לזכייה ב- "50% הנחה".

 • 4% ההסתברות לזכייה ב- "20 ש''ח הנחה".

 • 6% ההסתברות לזכייה ב- "משלוח חינם".

 • 8% ההסתברות לזכייה ב- "10% הנחה".

 • 34% ההסתברות לזכייה ב- "10 ש''ח הנחה".

 • 47.97% ההסתברות לזכייה ב- "5% הנחה".

 

 • סחוט תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד לתקופה או לחלוטין את מחשק "גלגל המזל" מהאתר ללא הודעה מראש.

 

 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד סחוט, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה זו היא שנה ממועד סיומה.

 

 • המשתתפת והמשתתף מצהירים כי קראו את התקנון, כי הבין את הוראותיו והם מקבלים על עצמם את כל תנאי המשחק כמפורט בתקנון.

 

 • המשתתפים מצהירים כי ידוע להם ומוסכם עליהם שסחוט תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסרו בטופס לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף אינו מעוניין בכל, עליו להודיע על כך במייל לסחוט hello@sahut.co.il.

 

 • כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי סחוט בלבד.

 

 

מאחלים לכולם קניה בטוחה ומהנה.

bottom of page